Hệ thống tạm ngưng hoạt động để phục vụ hỗ trợ cập nhật thông tin thư viện.